BASHKËPUNIMET

Kopshti ynë bashkëpunon me disa kopshte tjera  po veçanërisht bashkëpunon me Komunën e Saraj-it si themelues i ynë, IPKKF “FIDANI”-Qair dhe IPKKF “ROSICA”-Gjorçe Petrov, Sh.F. “Dituria”-Saraj pasiqë jemi një institucion i ri i formuar kemi nevojë për bashkëpunim me institucione tjera, sa i përket programeve shkollore mundohemi që t’iu përshtatemi grup moshave që i kemi në kopsht.